Podstawy prawne

Podstawy prawne regulujące działalność biura nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
    • z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), w szczególności Dział V Rozdział 2;
Standardy zawodowe pośredników i zasady etyki zawodowej
    • ustalone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w porozumieniu z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, uzgodnione 18 marca 2009 r. z Ministrem Infrastruktury na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 )
Ustawa o ochronie danych osobowych
    • z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2007r. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami).
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 723).